Проект: Екипна ефективност като фактор за развитие на местна демокрация и социално сближаване между Република България и БЮРМ.

Представеното проектно предложение ще допринесе за по-голяма интеграция на територията по този начин осигурява балансирано и устойчиво развитие в целия трансграничен регион. Тя ще насърчава добросъседските отношения насърчаване на стабилността, сигурността и просперитета, от взаимен интерес и на двете страни, насърчаване на тяхното хармонично, балансирано и устойчиво развитие. Тя подкрепя дейности за икономическо развитие, като се инвестира в необходимите човешки потенциал и подкрепа на благоприятна бизнес среда и социално включване. Тя ще се развива потенциала на човешките ресурси, с акцент върху повишаване на квалификацията чрез инвестиции в развитието на човешките ресурси, хората на действията на хората, подкрепа за повишаване на адаптивността на работната сила към изискванията на пазара и трансгранични мрежи на всички нива и сектори на дейност.

Сайт на проекта – http://project-temb.eu/