За нас

Регионална Търговско-промишлена палата Благоевград

 

През 2007 г. Регионална Търговско-промишлена палата започва своята дейност. Целта й е да подпомага и развива отношенията между представители на бизнеса, местните и регионални власти, юридически и физически лица, чрез обмен на информация, координация и взаимна консултация веквивалентни области на отговорност.

 

Поощрява сътрудничеството между частните предприемачи в разработването на добри фирмени стратегии, добри фирмени практики, усвояване на знания и консултации за разработване на проекти за кандидатстващи за финансиране от фондовете на ЕС с оглед допринасяне на устойчиво развитие на контактите и обмена между тях. Проучва възможности и осъществява тясно сътрудничество в различни програми и инициативи, кото допринасят за по-добро социално-икономическо развитие на местното население, тансфер на технологии и иновации, а също и други приоритетни области, които допринасят за устойчивото развитие на региона и увеличаване жизненото равнище на населението.

 

Обмен на опит и информация за усъвършенстване и по-добро координиране на общата политика за развитие, защита на интересите при използване на възможностите и предлагане на адекватни решения на определяне на нуждите, както и съдействие за тяхното реализиране. Изготвяне, разработване и изпълнение на планове, програм и проекти в различни сфери, включително при предоставяне на финансови средства, необходими за тяхното реализиране. Съдействие за участие на местни фирми в специализирани търговски изложения, бизнес форуми, семинари и др. подобни инициативи. Осигуряване на местните производители на стоки и услуги специализирана информация за участие в наши и международни търговски изложения.

 

Подпомага местните фирми в търсенето на пазари за своите стоки и услуги, както в България, така и в страните от Европейската общност. Защитава интересите и търговските марки на местните производители в различни браншове и отраски. Представя и защитава взаимни интереси пред местни, национални и международни организации и институции. Издава и разпространява печатни издания и информации. Разширява формите на информационно обслужване, сътрудничи със сродни организации и членство в други сдружения за по-ефективно изпълнение на целите и задачите.

 

Информация за контакт:

 

Благоевград 2700
ул. Т. Александров, 23, ет. 6, ст. 62 – 64
тел.: (073) 88 50 17
факс: (073) 88 50 18
E-mail: palata_bl@abv.bg
Web: www.regional.cci-bl.org